Inlogformulier

Roy Zelen

Weem is RoYkE PoYke?

Gin idee eigelik .... Gewoen ich ....

Bietje van dit en un bietje van det...

Bin aaf en toe en heej en aaf en toen doa...

Maak mich druk um ut ein en loat det anger neve mich ligge....

 

Rechts stoan ich zelf en links kins se auch us kieke

 

De balle en wies later 

 

 

Share
TOP